PRIVACYBELEID

Algemeen

Spruijt Klimaattechniek B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen de website en diensten die Spruijt Klimaattechniek B.V. beheert of levert.

Contactgegevens
Adres: Westeinde 356, 1648 JW in De Goorn
Website: https://spruijtklimaat.nl
E-mail: info@spruijtklimaat.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Spruijt Klimaattechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Organisatie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spruijtklimaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spruijt Klimaattechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over onze diensten.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Spruijt Klimaattechniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Spruijt Klimaattechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@spruijtklimaat.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:
Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
Externe leveranciers van diensten aan Spruijt Klimaattechniek B.V., zoals web analytics tools van Google.
Sociale netwerken. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan onze website, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u onze site bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.
Andere situaties. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties: Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hiervoor ons cookiebeleid.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spruijt Klimaattechniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spruijtklimaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Spruijt Klimaattechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Websites van andere partijen

Op websites van Spruijt Klimaattechniek B.V. treft u wellicht links aan naar andere websites. Spruijt Klimaattechniek B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacystatement van de site die u bezoekt.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spruijt Klimaattechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spruijtklimaat.nl.

Wijzigingen

Spruijt Klimaattechniek B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid voor het actuele privacybeleid van Spruijt Klimaattechniek B.V.

Laatste wijziging: 2 september 2021

Goedendag! Wat is uw vraag?